Lịch trình

Vòng 1: Vòng đơn (07/09 – 23/09)

Vòng 2: Đánh giá năng lực (25/09)

Vòng 3: Phỏng vấn nhóm (27/09)

Vòng 4: Teamwork (28/09 – 05/10)

Vòng 5: Phỏng vấn cá nhân (06/10)